ឆានែលទូទាត់

ឆានែលទូទាត់របស់យើង

ដើម្បីភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកយើងសហការជាមួយភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់វីងដើម្បីទទួលការទូទាត់ដោយវីងខាស់ (ជាង 2000 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស) និងគណនីវីងរបស់អ្នក (ទូទាត់ដោយទូរស័ព្ទ) សូមរកមើលព័ត៌មានលំអិតដូចខាងក្រោម:

Wing

១.បង់ប្រាក់ដោយប្រើ គណនី វីងរបស់អ្នក ដោយប្រើទូរស័ព្ទ

២.បង់ប្រាក់ដោយប្រើ វីង ខាស់ អុិចប្រេស

លោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់ដោយមិនមានគណនីវីងបាន លោកអ្នកគ្រាន់តែទូទាត់សងប្រាក់ប្រចាំខែរបស់លោកអ្នកទៅ YCP Microfinance តាមរយៈសាខាវីងស្តារជាង 2000 នៅទូទាំងប្រទេស។