ការិយាល័យកណ្តាល

អាស័យដ្ឋាន: អគារលេខ #73A ផ្លូវលេខ 118 សង្កាត់ទឹកល្អក់1 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: 023 882 777

ផ្តល់មតិយោបល់: 090 56 8888
                      ​​015 | 066 | 095 – 2000 09

សារអេឡិចត្រូនិក: info@ycp.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ
• ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ:   8:00 ព្រឹក ដល់ 4:00 ល្ងាច
• ថ្ងៃសៅរ៍:               8:00 ព្រឹក ដល់ 11:00 ព្រឹក
(លើកលែង ថ្ងៃបុណ្យជាតិ)

សាខាអូឡាំពិក

អាស័យដ្ឋាន: អគារលេខ #350BZE ផ្លូវលេខ 173 សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: 023 2222 67 | 070 577 977

ផ្តល់មតិយោបល់: 015 | 066 | 095 – 2000 09

សារអេឡិចត្រូនិក: info@ycp.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ
• ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ:  8:00 ព្រឹក ដល់ 4:00 ល្ងាច
• ថ្ងៃសៅរ៍:               8:00 ព្រឹក ដល់ 11:00 ព្រឹក
(លើកលែង ថ្ងៃបុណ្យជាតិ)

សាខាខេត្តកំពង់ធំ

អាស័យដ្ឋាន: អគារ #462 ផ្លូវជាតិ6A ភូមិកំពង់ធំ សង្កាត់កំពង់រទេះ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ

ទូរស័ព្ទ: 062 21 05 05 | 070 862 777

ផ្តល់មតិយោបល់: 015 | 066 | 095 – 2000 09

សារអេឡិចត្រូនិក: info@ycp.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ
• ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ:  8:00 ព្រឹក ដល់ 4:00 ល្ងាច
• ថ្ងៃសៅរ៍:               8:00 ព្រឹក ដល់ 11:00 ព្រឹក
(លើកលែង ថ្ងៃបុណ្យជាតិ)

សាខាខេត្តសៀមរាប

អាស័យដ្ឋាន: អគារលេខ #០៣៧៩ ផ្លូវជាតិ Rd ៦A សង្កាត់ ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ: 063 63 63 158 | 070 908 909

ផ្តល់មតិយោបល់: 015 | 066 | 095 – 2000 09

សាអេឡិចត្រូនិក: info@ycp.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ
• ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ:  ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ៤:០០ ល្ងាច
• ថ្ងៃសៅរ៍:               ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ១១:០០ ព្រឹក
(លើកលែង ថ្ងៃបុណ្យជាតិ)

សាខាស្រុកពួក – ខេត្តសៀមរាប

អាស័យដ្ឋាន: ផ្លូវជាតិ6A ភូមិគោកជួន ឃុំពួក ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ: 090 330 009 |  070 365 777

ផ្តល់មតិយោបល់: 015 | 066 | 095 – 2000 09

សារអេឡិចត្រូនិក: info@ycp.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ
• ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ:  8:00 ព្រឹក ដល់ 4:00 ល្ងាច
• ថ្ងៃសៅរ៍:               8:00 ព្រឹក ដល់ 11:00 ព្រឹក
(លើកលែង ថ្ងៃបុណ្យជាតិ)