ការិយាល័យកណ្តាល

អាស័យដ្ឋាន: អគារលេខ #៧៣A, ផ្លូវលេខ ១១៨, សង្កាត់ទឹកល្អក់ ១, ខ័ណ្ឌទូលគោក,រាជធានីភ្នំពេញ.

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៨៨២ ៧៧៧ | ០៩០ ៥៦ ៨៨៨៨

សារអេឡិចត្រូនិក: info@ycp.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ
• ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ:  ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ៤:០០ ល្ងាច
• ថ្ងៃសៅរ៍:               ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ១១:០០ ល្ងាច
(លើកលែង ថ្ងៃបុណ្យជាតិ)

សាខាអូឡាំពិក

អាស័យដ្ឋាន: អគារលេខ #៣៥០BZE, ផ្លូវលេខ ១៧៣,សង្កាត់អូឡាំពិក, ខ័ណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ.

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ២២២២ ៦៧ |  ០៧០ ៥៧៧ ៩៧៧

សារអេឡិចត្រូនិក: info@ycp.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ
• ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ:  ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ៤:០០ ល្ងាច
• ថ្ងៃសៅរ៍:               ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ១១:០០ ល្ងាច
(លើកលែង ថ្ងៃបុណ្យជាតិ)

សាខាខេត្តកំពង់ធំ

អាស័យដ្ឋាន: ក្រុង ស្ទឹងសែន, ខេត្តកំពង់ធំ.

ទូរស័ព្ទ: ០៦២ ២១ ០៥ ០៥ | ០៧០ ២១ ០៥ ០៥

សារអេឡិចត្រូនិក: info@ycp.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ
• ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ:  ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ៤:០០ ល្ងាច
• ថ្ងៃសៅរ៍:               ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ១១:០០ ល្ងាច
(លើកលែង ថ្ងៃបុណ្យជាតិ)

សាខាខេត្តសៀមរាប

អាស័យដ្ឋាន: អគារលេខ #០៣៧៩, ផ្លូវជាតិ Rd ៦A, សង្កាត់ ស្លក្រាម, ក្រុងសៀមរាប, ខេត្តសៀមរាប.

ទូរស័ព្ទ: ០៦៣ ៦៣៦​​ ៣១៥៨ |  ០៧០ ៩០៨ ៩០៩

សាអេឡិចត្រូនិក: info@ycp.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ
• ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ:  ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ៤:០០ ល្ងាច
• ថ្ងៃសៅរ៍:               ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ១១:០០ ល្ងាច
(លើកលែង ថ្ងៃបុណ្យជាតិ)

សាខាស្រុកពួក – ខេត្តសៀមរាប

អាស័យដ្ឋាន: ភូមិ គោកឈួន, ឃុំ ពួគ, ស្រុកពូក, ខេត្តសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ: ០៦៣ ៦២៦ ៤៩៩​៩ | ០៧១ ៤៩៥ ៧៧៧៤

សារអេឡិចត្រូនិក: info@ycp.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ
• ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ:  ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ៤:០០ ល្ងាច
• ថ្ងៃសៅរ៍:               ៨:០០ ព្រឹក ដល់ ១១:០០ ល្ងាច
(លើកលែង ថ្ងៃបុណ្យជាតិ)