គ្រឹះស្ថាន វ៉ាយ ស៊ី ភី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ មក ដើម្បីផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជននៅតាមទីក្រុងនិងបណ្តារខេត្តនានា បេសកកម្មរបស់គ្រឹះស្ថាន គឺជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ ដោយផ្តល់នូវប្រាក់កម្ចីជូនសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ព្រមទាំងកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន ។

ឥណទាន

អាជីវកម្មនេះផ្តល់ជូននូវប្រាក់កម្ចី (ឥណទានសាច់ប្រាក់) ដល់អតិថិជនដែលត្រូវការប្រាក់។ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំខ្ចីប្រាក់កម្ចីអាចដាក់ពាក្យសុំដោយផ្ទាល់ទៅគ្រប់សាខារបស់ វ៉ាយ ស៊ី ភី ។

សាខា

សូមទូរស័ព្ទសាកសួរ ដើម្បី រកសាខាដែលនៅជិតអ្នកបំផុត